Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

 
Evolution Beauty Institut s.r.o.
5. května 70
140 00 Praha 4
IČ 07996811
DIČ CZ07996811

 

ďalej len: „prevádzkovateľ“.

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vašim predchádzajúcim súhlasom.
 • Profilujúce/marketingové cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Súčasťou je aj súhlas s cielením personalizovaných reklám a súhlas s poskytnutím používateľských dát nástrojom Google. Tieto súbory spúšťame iba s Vašim predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané soubory cookies:

Technický názov Vydavateľ (kto má prístup k informáciám) Typ (kategória) Účel Dĺžka trvania

CookieConsent

kozmetickyobchod.sk Nevyhnutné Ukladá stav súhlasu užívateľa so súbormi cookies pre aktuálnu doménu. 365 dní

PHPSESSID

kozmetickyobchod.sk Nevyhnutné Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč webom. po dobu relácie

language

kozmetickyobchod.sk Nevyhnutné Uloží preferovaný jazyk používateľa na webovej stránke. 364 dní

_ga

kozmetickyobchod.sk

myshoptet.com

gopay.com

Analytické Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 29 dní

_hjid

kozmetickyobchod.sk

gopay.com

Analytické Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webu získavať údaje o správaní návštevníkov na štatistické účely. 41 dní

dominikpDATAN

dominikp.cz Nevyhnutné Umožňuje prispôsobovať vzhľad e-shopu. Odosiela údaje o tom, či je používateľ webu prihlásený. Na základe toho mu môžeme zobraziť zodpovedajúcu ponuku produktov (B2B/B2C). neexpiruje

dominikpDATA

dominikp.cz Nevyhnutné Umožňuje prispôsobovať vzhľad e-shopu – konkrétne zobrazovať dizajnové prvky bodového vernostného systému. neexpiruje

dp_body_csv

dominikp.cz Nevyhnutné Zaisťuje funkciu bodového vernostného systému. neexpiruje

TESTCOOKIESENABLED

youtube.com Profilujúce (marketingové) Používa sa na sledovanie interakcie používateľa s vloženým obsahom. po dobu relácie

remote_sid

youtube.com Nevyhnutné Nevyhnutné pre funkčnosť videoobsahu YouTube na webe. po dobu relácie

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

youtube.com Profilujúce (marketingové) Používa sa na sledovanie interakcie používateľa s vloženým obsahom. neexpiruje

YSC

youtube.com Profilujúce (marketingové) Zaregistruje jedinečné ID a udržujte štatistiky o tom, ktoré videá používatelia z YouTube videli. po dobu relácie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá nastavenia prehrávania videa preferované užívateľom pri používaní videa vloženého z Youtube. 179 dní

VISITOR_PRIVACY_METADATA

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá stav súhlasu užívateľa so súbormi cookies pre aktuálnu doménu. 179 dní

yt-remote-device-id

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá nastavenia prehrávania videa preferované užívateľom pri používaní videa vloženého z Youtube. neexpiruje

yt-remote-cast-installed

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá nastavenia prehrávania videa preferované užívateľom pri používaní videa vloženého z Youtube. neexpiruje

yt-remote-cast-available

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá nastavenia prehrávania videa preferované užívateľom pri používaní videa vloženého z Youtube. neexpiruje

yt-remote-session-app

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá nastavenia prehrávania videa preferované užívateľom pri používaní videa vloženého z Youtube. neexpiruje

yt-remote-session-name

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá nastavenia prehrávania videa preferované užívateľom pri používaní videa vloženého z Youtube. neexpiruje

yt-remote-fast-check-period

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá nastavenia prehrávania videa preferované užívateľom pri používaní videa vloženého z Youtube. neexpiruje

yt-remote-connected-devices

youtube.com Profilujúce (marketingové) Ukladá nastavenia prehrávania videa preferované užívateľom pri používaní videa vloženého z Youtube. neexpiruje

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

youtube.com Profilujúce (marketingové) Používa sa na sledovanie interakcie užívateľa s vloženým obsahom. neexpiruje

YtIdbMeta#databases

youtube.com Profilujúce (marketingové) Používa sa na sledovanie interakcie užívateľa s vloženým obsahom. neexpiruje

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

youtube.com Profilujúce (marketingové) Tag popisujúci správu, ukladanie alebo štruktúru záznamov (logov) a ukladanie požiadaviek do databázy. neexpiruje

ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog

youtube.com Profilujúce (marketingové) Nevyhnutné pre implementáciu a funkčnosť videoobsahu YouTube na webe. neexpiruje

iU5q-!O9@$

youtube.com Profilujúce (marketingové) Registruje jedinečné ID pre vedenie štatistík o tom, aké videá z YouTube používateľ videl. neexpiruje

i/jot/embeds

twitter.com Profilujúce (marketingové) Nastavuje jedinečné ID pre návštevníka, ktoré umožňuje inzerentom tretích strán zacieliť na návštevníka relevantnou reklamou. Túto službu párovania poskytujú reklamné centrá tretích strán, čo inzerentom uľahčuje ponúkanie v reálnom čase. neexpiruje

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2024.