Obchodné podmienky

obchodné podmienky e-shopu www.kozmetickyobchod.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky”) spoločnosti Evolution Beauty Institut s.r.o. so sídlom 5.května 70, 140 00 Praha 4, IČO 07996811, DIČ CZ07996811, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 311293, e-mail info@kozmetickyobchod.sk, telefonné číslo +420 731 514 401, adresa prevádzky 5.května 70, 140 00 Praha 4, Česká republika („My” alebo „Predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Zmluva“) uzatvorenej prostredníctvom e-shopu na webových stránkach www.kozmetickyobchod.sk.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete na adrese www.kozmetickyobchod.sk/vse-o-nakupu/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( „webové rozhranie E-shopu“).

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

 

niektoré definície

Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.kozmetickyobchod.sk, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;

Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

My sme spoločnosť Evolution Beauty Institut s.r.o., so sídlom 5.května 70, 140 00 Praha 4, IČO 07996811, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 311293 e-mail info@kozmetickyobchod.sk, telefónne číslo +420 731 514 401, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;

Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;

Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;

Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.

Všeobecné ustanovenia A POUČENIE

Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.

Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

Na našom E-shope tiež poskytujeme prístup k hodnoteniu Tovaru vykonanému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takýchto recenzií zaisťujeme a kontrolujeme tým, že prepájame hodnotenia s konkrétnymi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho spotrebiteľa.

Uzatvorenie zmluvy

Zmluvu s Nami je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Do košíka");

Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;

Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla " Objednať s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôžeme ako predávajúci splniť, zašleme Vám na Vašu elektronickú adresu pozmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky.

Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá, až v prípade, že ju akceptujete, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ s pozmenenou ponukou nesúhlasíte, kúpna zmluva zaniká.

V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.

V prípade, že máte zriadený Uživatelśký účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

Uživateľský účet

Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

cenové a platobné podmienky, výhrada vlastnického práva

Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Bankovým prevodom na číslo účtu č. 2602049273/2010 vedený v spoločnosti Fio banka a.s. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu GoPay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.gopay.com. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

c) Okamžitým online bankovým prevodom. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu GoPay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.gopay.com. V prípade platby okamžitým online bankovým prevodom je Celková cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

d) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

V návrhu objednávky nemusia byť dostupné všetky vyššie spomenuté možnosti platby. Možnosti platby sa v návrhu objednávky môžu meniť, a to automaticky s ohľadom na objednaný Tovar, hodnotu objednaného Tovaru, celkovú hodnotu Objednávky, zvolený spôsob Dopravy a ďalšie.

Faktúra bude vystavená v po uhradení Celkovej ceny a fyzicky priložená k Tovaru. Pokiaľ to povaha Tovaru neumožňuje, faktúra Vám bude zaslaná elektronicky na e-mail, ktorý ste uviedli v návrhu Objednávky.

Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

doručenie tovaru, prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy

Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta;

Doručenie na adresu prostredníctvom dopravných spoločností Packeta.

„Bez dopravy“ – doručenie e-mailom v prípade objednania iba elektronických produktov, ktorých súčasť netvorí žiadny Tovar vo fyzickej podobe.

V návrhu objednávky nemusia byť dostupné všetky vyššie zmienené možnosti dopravy. Ponuka dopravy sa v návrhu objednávky môže meniť, a to automaticky s ohľadom na objednaný tovar, zvolený spôsob Platby a ďalšie.

Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

Tovar sme Vám povinní doručiť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia Vami objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne doručenia Tovaru je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom termíne. V prípade osobného odberu na prevádzke Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

práva zo zodpovednosti za vady

Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

7.1.1. Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

7.1.2. Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

7.1.3.Všeobecná záručná doba je pre spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.

7.1.4. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.

7.1.5. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.

Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl. 6.8. Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:

má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;

je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;

zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;

je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;

spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;

množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

nie je zaťažené právami tretích strán.

Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

7.3.1. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +420 731 514 401 alebo e-mailom na info@kozmetickyobchod.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.

7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

7.3.3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

7.3.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

7.4.1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzkarni. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok.

7.4.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.

7.4.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.

7.4.4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.

7.4.5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.

Vybavenie reklamácie

7.5.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.

7.5.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

7.5.3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.

7.5.4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

7.5.5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

7.5.6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

7.5.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

7.5.9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:

počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;

po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.

 

odstúpenie od zmluvy

K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky.

Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.

Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;

predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;

predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;

predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;

predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.

Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.

Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

  Beriete na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Vami a Nami uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu Vášho práva odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a ste povinní spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo ste sa obohatili. V opačnom prípade budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie týchto predmetov možné, máme právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

9.1. Pokiaľ ste v našom obchode nakúpili, máme oprávnený záujem posielať Vám obchodné oznámenia vrátane newsletterov súvisiace s Vaším nákupom. To znamená, že Vám môžeme ponúkať tovar podobného charakteru tovaru, aký ste u nás nakúpili.

9.2. Pri prehliadaní webu www.kozmetickyobchod.sk. súhlasíte s ukladaním tzv. nevyhnutných cookies na Váš počítač. Ide o cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a zaisťujú ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať. Máte však možnosť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s ukladaním analytických a reklamných cookies, prípadne podrobne nastaviť, s ukladaním akých typov cookies súhlasíte alebo nesúhlasíte.

PERSONALIZOVANÉ CENY

Všetkým neregistrovaným zákazníkom sa zobrazujú rovnaké ceny.

Registrovaní zákazníci môžu mať pri vybraných produktoch iné ceny ako neregistrovaní zákazníci. Výsledná cena produktu záleží na tom, do akej zákazníckej skupiny je registrovaný zákazník priradený.

Zákaznícku skupinu si vyberáte sami pri založení Zákazníckeho účtu. Zaradenie do určitej zákazníckej skupiny si však nemôžete nárokovať. Každú registráciu schvaľujeme a je na našom vyhodnotení, či spĺňate interné podmienky na to, aby ste boli do vybranej zákazníckej skupiny zaradení. Napríklad podnikajúci zákazníci, ktorí majú živnosť „Kozmetické služby“ a ktorí nakupujú na IČO, sú zaradení do zákazníckej skupiny „Kozmetičky“ a pri vybraných produktoch majú zvýhodnené ceny.

Zákazníkov môžeme kedykoľvek preradiť do inej zákazníckej skupiny. 

11. BONUSOVÝ PROGRAM

11.1. Špecifikácia Bonusového programu

Bonusový program je zákaznícky bonusový program spoločnosti Evolution Beauty Institute s.r.o, určený zákazníkom internetového obchodu www.kozmetickyobchod.sk. Jeho cieľom je odmeniť pravidelných registrovaných zákazníkov obchodu dodatočnými bonusmi vo forme zaujímavých zliav na objednávku alebo vecných darčekov a odmien.

11.2. Pravidlá a podmienky

11.2.1. Bonusový program je určený všetkým registrovaným užívateľom internetového obchodu www.kozmetickyobchod.sk s výnimkou veľkoobchodnej skupiny „Školy/Veľkoobchod“. Účasť v Bonusovom programe je bezplatná.

11.2.2. Členstvo v programe vzniká automaticky pri vytvorení registrácie, alebo v momente schválenia registrácie v prípade, keď sa užívateľ registruje do zákazníckej skupiny, v ktorej členstvo podlieha schváleniu zo strany internetového obchodu www.kozmetickyobchod.sk. Užívateľ registráciou súčasne získava oprávnenie využívať všetky výhody Bonusového programu.

11.2.3. Užívatelia, ktorí si vytvorili užívateľský účet pred začatím prevádzky Bonusového programu, získavajú oprávnenie využívať všetky výhody Bonusového programu automaticky a nemusia o zaradenie do Bonusového programu žiadať.

11.2.4. Členom Bonusového programu môže byť fyzická aj právnická osoba.

11.2.5. Členstvo v Bonusovom programe nevyžaduje žiadne povinné odbery tovaru.

11.2.6. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť Bonusový program alebo upraviť jeho pravidlá a podmienky. V prípade ukončenia Bonusového programu bude každý člen informovaný e-mailom najmenej 30 dní pred stanoveným termínom ukončenia tak, aby mohol dočerpať prípadné nevyužité bonusy či nazbierané body.

11.2.7. Všetky body či vernostné bonusy nedočerpané členom k okamihu ukončenia Bonusového programu prepadajú a nie sú nami nijako refundované.

11.2.8. Vyhradzujeme si právo upravovať počet bodov zákazníka v prípade, keď aktuálny počet bodov v jeho zákazníckom účte nezodpovedá reálnej hodnote ním vykonaných objednávok. K tomu môže napríklad dôjsť po výskyte technických problémov ovplyvňujúcich funkčnosť bonusového programu. Z rovnakého dôvodu si vyhradzujeme právo nedodať produkty, ktoré si zákazník objednal za body v prípade, že sa až s oneskorením ukázalo, že na ne zákazník nemal právo. V takejto situácii je povinnosťou internetového obchodu zákazníka pred odoslaním objednávky kontaktovať.

11.3. Princíp fungovania

11.3.1. Každý člen Bonusového programu získava body za svoje nákupy v internetovom obchode www.kozmetickyobchod.sk. Body sú na konto člena pripisované podľa typu a množstva zakúpených produktov. Pri každom produkte je uvedený počet bodov, ktoré člen Bonusového programu jeho nákupom získa. Nazbierané body sa sčítajú.

11.3.2 Body sú pripisované členom Bonusového programu iba v prípade objednávky ako registrovaný užívateľ - tzn. po prihlásení na svoj užívateľský účet. Nie je možné načítať body dodatočne za objednávky realizované bez prihlásenia.

11.3.3. Body sú pripísané členom Bonusového programu bez zbytočného odkladu po zaplatení objednávky. V prípade platby prevodom sa za okamih zaplatenia berie okamih pripísania peňazí na Náš účet. V prípade platby cez online platobnú bránu sa za okamih zaplatenia považuje pripísanie platby na účet prevádzkovateľa platobnej brány. V prípade platby na dobierku sa body pripíšu do niekoľkých hodín po zaplatení dobierky a prevzatí zásielky zákazníkom.

11.3.4. Body je možné zbierať už od prvého nákupu po ľubovoľne dlhú dobu. Informácie o aktuálnom počte nazbieraných bodov vidí člen Bonusového programu po prihlásení do zákazníckeho účtu, a to vedľa poľa „Môj účet“.

11.3.5. Pokiaľ dôjde k stornu objednávky alebo častiobjednávky, za ktorú sa zákazníkovi pripočítali body do bodového účtu, stornom objednávky alebo jej časti sa zbodového účtu zákazníka odpočíta zodpovedajúci počet bodov, ktoré nákupom týchto stornovaných položiek v minulosti získal.

11.3.6. Pokiaľ dôjde k zmene objednávky na žiadosť zákazníka a stornujú sa produkty, ktoré zákazník získal za body, na bodový účet zákazníka sa pripočíta zodpovedajúci počet bodov, ktoré na získanie týchto produktov použil. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade odstúpenia od zmluvy.

11.3.7. Stav bodového konta môže byť kladný aj záporný.

11.4. Čerpanie bodov – odmeny vo Bonusovom programe

11.4.1. Členovia Bonusového programu majú možnosť vymeniť nazbierané body za odmeny podľa aktuálnej ponuky Bonusového programu. Prehľad odmien je možné nájsť v e-shopovej kategórii „Nákup za body“. Táto kategória je viditeľná iba pre prihlásených užívateľov. Produkty z tejto kategórie je možné vymeniť za nazbierané body kliknutím na tlačidlo „Kúpiť za body“, ktoré sa nachádza na prehľadovej stránke každého tohto produktu. Vybraný produkt sa potom automaticky pridá do objednávky a zákazníkovi je z bodového konta strhnutý zodpovedajúci počet bodov. V prípade zmazania daného produktu z objednávky sa zodpovedajúci počet bodov opäť do bodového konta pripočíta.

11.4.2. Z technických dôvodov nie je možné objednať iba produkty za body. Súčasťou objednávky musí byť vždy aspoň jeden produkt v ľubovoľnej peňažnej hodnote.

11.4.3. Počet uplatnených bodov v objednávke je možné vidieť v súhrne objednávky.

11.4.4. Zoznam produktov, ktoré člen Bonusového programu objedná za body, nie je uvedený v prvom e-maile, ktorý dostane ako potvrdenie objednávky. Súhrn produktov objednaných za body obdrží zákazník až v druhom potvrdzovacom e-maile.

12.podávanie podnetov a sťažností

12.1. Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@kozmetickyobchod.sk.

12.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

12.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

12.4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

13. alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

13.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@kozmetickyobchod.sk, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

13.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

13.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

13.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.2. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

14.3. Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. Pokiaľ Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane, informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzavretej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, je 2 mesiace.

14.4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

14.5. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

14.6. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

14.7. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14.8. Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú v plnom rozsahu obchodné podmienky účinné a používané predo dňom 14. 3. 2023. Kúpne zmluvy uzavreté predo dňom účinnosti týchto Obchodných podmienok a záväzky na jej základe vzniknuté sa riadia doterajšími obchodnými podmienkami.

14.9. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 14.3.2023.

 

Príloha č. 1 – vzorový formulár na uplatnenie reklamácie

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.kozmetickyobchod.sk
Obchodná spoločnosť: Evolution Beauty Institut s.r.o.
So sídlom: 5. května 70, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mail: info@kozmetickyobchod.sk
Tel.:  +420 731 514 401

 

Spotrebiteľ (vyplní zákazník):

Meno a priezvisko:
E-mail:     
Tel.:
Doručovacia adresa:     
Dátum objednania:
Reklamovaný tovar:
Popis závad tovaru:
Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie:
Číslo bankového účtu pre prípadné vrátenie finančných prostriedkov:

 

Zároveň žiadam o vystavenie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujem, spolu s uvedením mojich kontaktných údajov na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

Prílohy:

Dátum:

Podpis

 

Príloha č. 2 – vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Adresát (predávajúci):

Internetový obchod:  www.kozmetickyobchod.sk
Obchodná spoločnosť: Evolution Beauty Institut s.r.o.
So sídlom: 5. května 70, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mail: info@kozmetickyobchod.sk
Tel.:  +420 731 514 401

 

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Spotrebiteľ (vyplní zákazník):

Meno a priezvisko
E-mail:
Tel.:
Doručovacia adresa:   
Číslo objednávky:
Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):
Dôvod vrátenia tovaru:
Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:
Číslo bankového účtu:

     

Dátum:

Podpis: