Reklamácia a záruka

Kedy môžete reklamovať tovar?

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady av jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením vady potom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade, že ste podnikateľmi, je vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia tovaru.

Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z chýb, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel.

Ako tovar reklamovať a kam ho zaslať?

Pre uplatnenie reklamácie je nutné nám odovzdať reklamovaný tovar a údaje potrebné pre vybavenie reklamácie, ako napríklad vaše kontaktné údaje. Pre reklamáciu môžete využiť Formulár na uplatnenie reklamácie viď nižšie. Pri reklamácii ste povinní dostatočne vierohodným spôsobom preukázať zakúpenie reklamovaného tovaru v našom e-shope. Reklamáciu s tovarom nám zašlite alebo osobne prineste na adresu Evolution Beauty Institut s.r.o. – 5. mája 70, 140 00 Praha 4, Česká republika spolu s údajmi o reklamácii.

Pri prijatí reklamácie vám vydáme potvrdenie o jej prijatí.

Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, do 30 dní od obdržania reklamácie odstránime vady a poskytneme vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Pokiaľ táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. Lehota 30 dní začína plynúť od momentu, keď sme obdržali vami reklamovaný tovar.

O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového tovaru, je vašou povinnosťou nám pôvodný tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme my.

Ako môžete požadovať reklamáciu vyriešiť?

Pri reklamácii si zvolíte, akým spôsobom preferujete reklamáciu vyriešiť. V prípade, že má tovar vadu, máte právo na:

a) odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru; alebo

b) na odstránenie vady opravou Tovaru, ibaže by bolo odstránenie vady nemožné alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladné, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom chyba odstránená bez značných ťažkostí pre vás.

Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.

V prípade, že:

  • odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi; alebo
  • sa vada prejaví opakovane; alebo
  • je vada podstatným porušením Zmluvy; alebo
  • je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás,

máte právo na:

  • primeranú zľavu z ceny; alebo
  • odstúpenie od Zmluvy a vrátenie kúpnej ceny. Právo na odstúpenie od Zmluvy však nepatrí v prípade, ak je vada tovaru nevýznamná.

V prípade, že ste si vadu na tovar spôsobili sami, práva z chybného plnenia vám nepatria.

Chybou tovaru nie je opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.

Všetky podrobnosti o reklamácii nájdete v našich obchodných podmienkach.

Vzorový formulár pre uplatnenie reklamácie

Formulár na stiahnutie tu.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.kozmetickyobchod.sk
Obchodná spoločnosť: Evolution Beauty Institut s.r.o.
So sídlom: 5. května 70, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mail: info@kozmetickyobchod.sk
Tel.:  +420 731 514 401

 

Spotrebiteľ (vyplní zákazník):

Meno a priezvisko:
E-mail:     
Tel.:
Doručovacia adresa:     
Dátum objednania:
Reklamovaný tovar:
Popis závad tovaru:
Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie:
Číslo bankového účtu pre prípadné vrátenie finančných prostriedkov:

 

Zároveň žiadam o vystavenie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujem, spolu s uvedením mojich kontaktných údajov na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

Prílohy:

Dátum:

Podpis: