Vrátenie tovaru

Podmienky pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a vzorový formulár

Do kedy je možné odstúpiť od zmluvy?

Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo v prípade, že ste objednali tovar na našom e-shope, odstúpiť bez udania dôvodu od už uzatvorenej kúpnej zmluvy. Odstúpiť musíte najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na kupujúcich podnikateľov (ak je na faktúre uvedené IČO kupujúceho).

Ako odstúpiť od zmluvy a kam zaslať tovar?

Na odstúpenie môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete nižšie.

Odstúpenie nám doručte akýmkoľvek dostatočne preukázateľným spôsobom, napríklad elektronicky na náš e-mail info@kozmetickyobchod.sk alebo písomne na adresu prevádzky Evolution Beauty Institut s.r.o. – 5. mája 70, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Ak odstúpite od kúpnej zmluvy, je vašou povinnosťou nám vrátiť alebo zaslať všetok tovar, ktorého sa kúpna zmluva týkala, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Tovar nám môžete zaslať alebo osobne priniesť na adresu Evolution Beauty Institut s.r.o. - 5. mája 70, 140 00 Praha 4, Česká republika v otváracej dobe.

V prípade, že tovar vraciate poštou, dobre ho zabaľte, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. V prípade, že ste od nás dostali darčeky, priložte aj ich. Tovar je nutné vrátiť kompletný, so všetkou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom bol tovar prevzatý. Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru.

Ak boli s tovarom poskytované darčeky, ste povinní vrátiť aj tieto darčeky.

Kedy dostanete svoje peniaze späť? Kto hradí dopravu?

Po odstúpení od kúpnej zmluvy vám najneskôr do 14 dní vrátime kúpnu cenu dodaného tovaru vrátane prípadných nákladov na dodanie, ktoré ste zaplatili. Ak ste však zvolili iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý sme v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy ponúkali, vrátime vám náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Nie sme povinní vám vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako tovar obdržíme, prípadne skôr, ako kupujúci jednoznačne preukáže, že nám tovar odoslal.

Pri vrátení tovaru hradíte náklady na vrátenie tohto tovaru.

Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy?

Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o:

  • dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho priania alebo pre vás,
  • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste vybali z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
  • dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak ak ste porušili ich pôvodný obal,
  • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom,
  • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Všetky podrobnosti o odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete v obchodných podmienkach.

Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na stiahnutie tu.

Adresát (predávajúci):

Internetový obchod:  www.kozmetickyobchod.sk
Obchodná spoločnosť: Evolution Beauty Institut s.r.o.
So sídlom: 5. května 70, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mail:  info@kozmetickyobchod.sk
Tel.:  +420 731 514 401

 

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Spotrebiteľ (vyplní zákazník):

Meno a priezvisko
E-mail:
Tel.:
Doručovacia adresa:   
Číslo objednávky:
Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):
Dôvod vrátenia tovaru:
Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:
Číslo bankového účtu:

     

Dátum:

Podpis: