Formulár na uplatnenie reklamácie

(vyplňte tento formulár a odošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom)

Adresát (Príjemca)

Internetový obchod:   www.kozmetickyobchod.sk
Obchodná spoločnosť: Evolution Beauty Institut s.r.o.
So sídlom:    5. května 70, 140 00 Praha 4
IČ:            07996811
DIČ:    CZ07996811
E-mail: info@kozmetickyobchod.sk
Tel.:    +420 731 514 401

 

Vyplní spotrebiteľ:

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ______________________________
E-mail spotrebiteľa: ______________________________
Telefón spotrebiteľa: ______________________________
Reklamovaný tovar: ______________________________
Číslo objednávky: ______________________________
Číslo bankového účtu: ______________________________

 

Zakúpený produkt viz výše vykazuje tieto vady:

 

 

 

Preferujem vybaviť reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

(Prosím zakrúžkujte:)

  • oprava tovaru,
  • výmena tovaru,
  • zľava z ceny tovaru

Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu/výmenu, a následne potvrdenie dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania ( v prípade, že sa jedná o opravu, nie výmenu).

 

 

V prípade vrátenia peňažných prostriedkov tieto žiadam navrátiť spôsobom:___________________________________________

 

V:  ______________________________     Dňa:__________________

                                            
Podpis spotrebiteľa:  _____________________________________

 

Zoznam príloh:

Faktúra číslo:  __________________________

 

Všeobecné poučenia k uplatneniu reklamácie

Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z chýb, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24mesačnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením vady potom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom vyrozumieme. Ak vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.